Upravit stránku
Podmínky pro založení firmy se můžou lišit případ od případu a mnohdy může jít celkem o složitou záležitost. Je však třeba se obrnit trpělivostí a sehnat dostatečné informace. Potom je již lehčí založit svou společnost a začít se svým skvělým nápadem podnikat. V následujícím článku si prozradíme možnosti založení společnosti, výhody i nevýhody různých forem podnikání i to, jak dlouho vám takové založení společnosti zabere.

Co pro vás rádi zařídíme

Rádi vám budeme při zakládání firmy partnerem. V rámci této problematiky vám pomůžeme při vyřízení živnostenského listu, zaregistrujeme vaši novou firmu na finančním úřadě a pomůžeme vám podat přihlášky na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Nabízíme rovněž ekonomické, finanční, účetní a daňové poradenství, které vám pomůže s chodem vaší firmy.

1) Rozhodněte o právní formě vašeho podnikání

V první řadě je třeba rozhodnout, zda budete fungovat jako fyzická osoba, tedy živnostník, nebo jako právnická osoba. Přitom je třeba zvážit následující faktory:

 • předmět činnosti,
 • předpokládaný rozvoj,
 • počet společně podnikajících osob,
 • požadavky na minimální potřebu základního kapitálu,
 • oprávnění řízení,
 • způsob a rozsah ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností,
 • míru rizika, kterou jste ochotni akceptovat,
 • míru právní regulace,
 • způsob vedení účetnictví a daňovou optimalizaci.

Podnikat jako fyzická osoba – živnostník? 

 • Výhody živnosti

 • Snadná dostupnost živnostenského oprávnění téměř pro každého
 • Nízká administrativní a ekonomická náročnost
 • Nezávislost a možnost organizace vlastního času
 • Při obratu pod 25 mil. Kč jednodušší účtování
 • Výnosy lze po odečtení sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu využít pro vlastní potřeby
 • Možnost daňových paušálů

Nevýhody živnosti

 • Ručení za neuhrazené závazky celým majetkem živnostníka
 • Horší přístupnost k cizím zdrojům financování
 • Živnostník na trhu vystupuje pod vlastním jménem – někdy může působit méně věrohodným dojmem zejména pro velké firmy

Podnikat jako právnická osoba?

 • Výhody společnosti

 • Snadná dostupnost této formy podnikání v ČR – minimální kapitál
 • Lepší image, důvěryhodnost a záruka kontinuity pro obchodní partnery
 • Možnost vyšších zisků s minimálním rizikem
 • Snadnější přístup k cizím zdrojům financí
 • Jednodušší nakládání s podnikem
 • Možnost oddělení osobního majetku a majetku firmy
 • Širší možnosti daňové optimalizace

Nevýhody společnosti

 • Založení je časově i finančně náročnější
 • Výpočet daně z příjmu se provádí ze všech vystavených faktur bez ohledu na placení
 • Složitější proces při zrušení právnické osoby

Podnikání ve společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálové společnosti. Součástí obchodního názvu této společnosti musí být dodatek o formě kapitálové společnosti. Ten musí být buď vypsaný celý, nebo s uvedením zkratek „s. r. o.“, nebo „spol. s r. o.“. Ve společenské smlouvě (zakladatelské listině) se společníci dohodnou na výši základního kapitálu a na výši podílu. Od roku 2014 je možné společnost s ručením omezeným založit již se základním kapitálem 1 Kč.

Akciová společnost

Forma akciové společnosti je kapitálová. Tento kapitál je rozdělen do určitého počtu akcií o stanovené jmenovité hodnotě. Společnost za závazky společnosti ručí celým svým majetkem, akcionáři však za závazky společnosti neručí. V názvu společnosti musí být obsažena forma kapitálové společnosti „akciová společnost“, případně ve zkrácené podobě „akc. spol.“ či „a.s.“.

Založení akciové společnosti

Akciová společnost se zakládá zejména ze dvou největších důvodů:

 • Podnikání plánované ve velkém kapitálovém rozsahu
 • Přání zakladatelů zůstat v anonymitě

Postup založení akciové společnosti je značně složitý. Minimální výše základního kapitálu je 2 mil Kč a je také nutné vytvořit další orgán společnosti, dozorčí radu. Akcionáři (majitelé) společnosti se pravidelně scházejí na valné hromadě. Jmenované představenstvo společnosti je pověřeno obchodním vedením firmy, řídí její činnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo je voleno a odvoláváno valnou hromadou.


Komanditní společnost

Tato forma podnikání je méně rozšířená. V komanditní společnosti alespoň jeden společník, tak zvaný komandista, ručí za její dluhy omezeně a alespoň jeden společník, tak zvaný komplementář, neomezeně. Vkladovou povinnost zde mají komandisté.

Komanditní společnost je zakládána společenskou smlouvou. Na rozdíl od s. r. o. nebo a. s. není vyžadována forma notářského zápisu. Ve společenské smlouvě (zakladatelské listině) jsou upravena veškerá práva a povinnosti mezi společníky, ovšem s ohledem na složitost ustanovení práv a povinností doporučujeme smlouvu sepsat před notářem.

U komanditní společnosti je zvláštní způsob zdanění zisku. Zisk se dělí na poloviny mezi komplementáře, kteří zisk zdaňují jako fyzické osoby. Druhá patří společnosti, která zisk zdaňuje sazbou pro právnické osoby. Po zdanění se čistý zisk může rozdělit mezi komanditisty, tento příjem podléhá srážkové dani.  

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na podnikání nebo správě jejího majetku. Tyto osoby ručí za závazky společně a nerozdílně, což zvyšuje důvěryhodnost společnosti vůči třetím osobám.

Tato společnost se zakládá uzavřením společenské smlouvy, kterou musí uzavřít a úředně podepsat minimálně dva společníci (fyzická, nebo právnická osoba). Fyzické osoby musí splňovat podmínky provozování živnosti. Pokud je společník v. o. s. právnická osoba, práva a povinnosti společníka vykovává pověřená fyzická osoba. Výše základního kapitálu není povinně stanovena, nemusí být žádný vklad.

2) Vyberte pro vaši firmu správný název

Výběr správného názvu vaší firmy je klíčový. Název může pomoci i běžnému předmětu podnikání. Máme pro vás proto několik tipů, na co dbát při výběru jména.

Název firmy by měl být:

 • dobře zapamatovatelný,
 • vyslovitelný
 • a případně mezinárodní, pokud zvažujete podnikání i v zahraničí.

Doporučujeme volit název, který například zřetelně identifikuje váš předmět podnikání, nebo který vychází z mytologie. Další možnosti při tvorbě názvu jsou používání zkratek či složenin. Neméně zajímavou možností jsou názvy smyšlené. Název společnosti musí být jednoznačně identifikovatelný, nesmí být zaměnitelný s názvem jiné osoby a nesní být klamavý. Pokud název společnosti není zcela jednoznačný, rejstříkový soud společnost do rejstříku nezapíše a celý proces zakládání společnosti začne znovu.

3) Obstarejte sídlo společnosti

Před dalšími kroky v celém procesu zakládání společnosti je třeba vybrat sídlo společnosti.  Ze živnostenského zákona právnické osobě vyplývají tři základní povinnosti:

 1. označit sídlo firmy
 2. zajistit přijímání písemnosti
 3. kdykoli prokázat právní důvod užívání objektu (vlastnictví, nájem nebo jen souhlas s umístěním sídla firmy)

4) Připravte společenskou smlouvu

Právnická osoba je založena sepsáním společenské smlouvy. Zakladatelé uzavírají společenskou smlouvu formou notářského zápisu. V případě jediného zakladatele se sepisuje tzv. zakladatelská listina, opět formou notářského zápisu. Do zakladatelského dokumentu je nutné doplnit sjednané náležitosti nejen ty, které jsou zákonem povinně stanovené, ale i ty, které firmu odlišují od ostatních:

 • název firmy a její sídlo;
 • seznam společníků (jména a bydliště fyzických osob a názvy a sídla osob právnických);
 • předmět podnikání;
 • výše základního kapitálu a výše vkladu ke dni založení včetně způsobu (vklady peněžité a nepeněžité, forma složení) a lhůty splácení vkladu;
 • jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jménem společnosti jednají (každý samostatně, všichni dohromady, alespoň dva apod.);
 • určení správce vkladu;
 • pokud se zřizuje dozorčí rada i jména a bydliště jejích prvních členů.

5) Vložte základní kapitál

Po podpisu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny je potřeba složit základní kapitál všemi jednotlivými společníky. Ve společenské smlouvě si zakladatelé stanovují správce vkladu.  Správce vkladu zakládá účet v bance.

Vklady do základního kapitálu lze provést dvěma způsoby:

 • Peněžní vklady jsou vloženy na speciální účet, který zřídí kterákoli banka. Nejprve je třeba uzavřít smlouvou o zřízení účtu a následně banka vystaví potvrzení o složení vkladu. Toto potvrzení je nezbytnou součástí dokumentů, dokazujících založení společnosti a vkládaných na rejstříkový soud.
 • Nepeněžité vklady je třeba před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku nechat ocenit nezávislým soudním znalcem.

6) Získejte živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění vydává živnostenský úřad na základě společenské smlouvy (zakladatelské listiny), dokladu prokazujícího právo využívat prostory, ve kterých je sídlo (nájemní smlouvy, souhlasu vlastníka nemovitosti apod.), a ohlášení v případě ohlašovacích živností (volných, řemeslných a vázaných) nebo žádosti o koncesi v případě živností koncesovaných. Oprávnění k provozování živnosti u právnických osob vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

7) Předložte návrh na zápis firmy do rejstříku

Právnická osoba vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost podává návrh na zápis do obchodního rejstříku u místně příslušného rejstříkového soudu. Návrh podepisují všichni jednatelé a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

Přílohy k zápisu do obchodního rejstříku

 • Dokumenty o založení – společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu
 • Doklady o předmětu podnikání – oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenské listy, atd.)
 • Doklady o splacení vkladu (prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem, potvrzení banky o složení vkladu na základní kapitál)

V případě nepeněžitého vkladu, kdy je vkladem nemovitost:

 • Výpis z katastru nemovitostí na vkládanou nemovitost (pro jistotu ne starší než tři měsíce)
 • Usnesení příslušného soudu o jmenování znalce, znalecký posudek soudem jmenovaného soudního znalce na vkládanou nemovitost
 • Písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem
 • Doklady o sídle – písemné prohlášení vlastníka prostor nebo zmocněného správce, kterým uděluje souhlas k užívání těchto prostor; výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců
 • Doklady o jednatelích – výpis z rejstříku trestů jednatelů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení jednatele s úředně ověřeným podpisem o způsobilosti k právním úkonům a splnění podmínek k provozování živnosti
 • Doklady o členech dozorčí rady – stejné doklady jako u jednatelů
 • Doklady do sbírky listin – společenská smlouva nebo zakladatelská listina, podpisové vzory jednatelů, znalecký posudek na vkládanou nemovitost (je-li vložena nemovitost)

Ostatní dokumenty:

 • Plná moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci (jestliže jednatelé zmocnili tyto osoby k podání návrhu na zápis s úředně ověřenými podpisy jednatelů)
 • Souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se v rámci zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku zapisují jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel tento souhlas doložit spolu se souhlasem jednatelů)

8) Registrace u orgánů veřejné moci

Finanční úřad

 • Podnikatelský subjekt má lhůtu 15 dní na registraci k finančnímu úřadu. U fyzických osob lhůta začíná běžet dnem vydání živnostenského oprávnění, u právnických osob dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
 • Registrace k dani z příjmů je povinná pro fyzické i právnické osoby. Dále se dobrovolně můžete registrovat k DPH, k dani z příjmů za zaměstnance, k silniční dani apod.

Správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna

 • Lhůta na oznámení správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně je 8 dní ode dne, kdy je skutečně zahájena podnikatelská činnost.

9) Zprovozněte datovou schránku

Datové schránky v ČR, upravené zákonem č. 300/2008 Sb., zákonem o elektronických úkonech, fungují v podmínkách České Republiky od roku 2009. Zásadním způsobem modifikují způsob doručování úředních dokumentů mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami, případně fyzickými osobami. Zřízení datové schránky je povinné pro orgány veřejné moci a právnické osoby, zatímco fyzické osoby si ji mohou zřídit dobrovolně.

Statutární orgán společnosti obdrží jedinečné přístupové údaje. Po zřízení datové schránky je třeba ji aktivovat:

 • prvním přihlášením ve lhůtě 15 dní od obdržení přihlašovacích údajů nebo
 • později automatickou aktivací.

Jak dlouho trvá založení firmy?

Úkon Dnů
Příprava dokumentace0-1
Sepsání společenské smlouvy u notáře, ověřování podpisů a listin0-1
Složení základního kapitálu0-3
Obstarání dokumentů0-7
Ohlášení živností2-5
Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, doručení usnesení, vzdání se práva odvolání, pořízení výpisu14-30
Uvolnění účtu v bance0-1
Registrace na Finančním úřadě0-10
Pořízení nového výpisu z živnostenského rejstříku3-15

Jaké jsou náklady na založení společnosti? 

Připravili jsme pro vás jednoduchou kalkulaci nákladů na založení vaší nové firmy. Je však třeba počítat také s nutným kapitálem jednotlivých právních forem. Uvedené ceny jsou psané bez DPH.

ÚkonCena
Sepsání zakladatelské listiny u notářemin. 3 200 Kč
Ověřování podpisů a listin, další stejnopisy zakl. listiny 500-2000 Kč
Výpis z rejstříku trestů a z katastru nemovitostí150-250 Kč
Ohlášení živností1 000 Kč
Bankovní poplatky za účet pro složení základního kapitálu0-1 500 Kč 
Návrh na zápis do obchodního rejstříku5 000 Kč
Výpis z obchodního rejstříku70-140 Kč
Výpis z živnostenského rejstříku100-200 Kč

Máte dotazy ohledně našich služeb? Kontaktujte nás!

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti