Při zahájení (či případném ukončení) spolupráce s naší účetní firmou přebereme kompletní účetní dokumentaci a vyhotovujeme předávací protokol, který obsahuje seznam všech předávaných písemností.

Předávací protokol podepisuje předávající a přejímající. Předávací protokol je významný dokument, který na jednu stranu chrání předávajícího před případným nařčením o nedodání všech dokladů a účetních knih vztahujících se k předávanému účetnictví, a na druhé straně přejímající má přehled o všech dokumentech daného účetnictví.

Při převzetí účetnictví či daňové evidence je nutné dodat následující doklady:

Podklady týkající se vedení účetnictví

Vedení účetnictví je proces kontinuální, který je od sebe sice oddělen účetními závěrkami, ale zůstatky rozvahových účtu na sebe navazují z jednoho účetního období do druhého.  Bez znalosti minulých účetních období nelze správně vést účetnictví v běžném účetním období.

Potřebné doklady k převzetí účetnictví:

 • hlavní kniha,
 • účetní deníky,
 • účetní závěrky, včetně rozvah a výsledovek,
 • vnitřní účetní směrnice, včetně účtového rozvrhu,
 • inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů (včetně inventarizačních seznamů účtů) - inventurní soupis majetku, karty majetku, drobného majetku, zásob, zboží, materiálu, pokladní hotovosti,
 • zůstatky účtů za uplynulé účetní období,
 • kniha pohledávek, kniha závazků,
 • a navíc obraty výsledkových účtů a účetní doklady rozpracovaného účetního období při převzetí v průběhu zdaňovacího období.

Inventurní soupisy: Ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá jedna z povinností účetní jednotky, a to zhotovení inventurních soupisů rozvahových účtů. Správně vyhotovena inventarizace vysvětluje zůstatky na rozvahových účtech na jednotlivé účetní případy včetně rozboru počátečního stavu minulých let. Inventurní soupis je průkazný účetní záznam o majetku a závazcích, zjištěný fyzickou, např. dokladovou inventurou. Při zjištění inventurních rozdílů a jejich zaúčtování dochází ke srovnání skutečného a účetního stavu.

Daňová přiznání z předchozích účetních období

Pro podání správného daňového přiznání je třeba vycházet z podaných daňových přiznání, tyto jsou jediným dokladem o výši vykázané daňové ztráty a uplatněných odčitatelných položkách. Rok vzniku daňové ztráty a její výše je rozhodná pro uplatnění v budoucích zdaňovacích obdobích.

Potřebná daňová přiznání

 • k dani z příjmu právnických osob/ fyzických osob, včetně příloh,
 • k dani silniční,
 • k dani FO ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 • k dani srážkové FO, PO,
 • DPH,
 • daň z nemovitostí u obchodního majetku,

Další doklady:

 • uzavřené platné smlouvy,
 • smlouvy o půjčkách,
 • úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy, včetně splátkových kalendářů,
 • kopie velkých technických průkazů vozidel v majetku, zaměstnanců,
 • další doklady potřebné k vedení účetnictví, daňové evidence.

Při převzetí mzdové a personální agendy je nutné předat následující doklady:

 • pracovní smlouvy včetně dodatků, platových výměrů,
 • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti,
 • růžové prohlášení poplatníka, včetně souvisejících potvrzení (studium, ZTP),
 • kopie rodných listů dětí,
 • smlouvy o úvěru na bydlení, životních pojistek,
 • zůstatky dovolené, průměry pro náhrady (dovolené) zaměstnanců,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech z předchozího roku,
 • mzdové listy, rekapitulace mezd při převzetí v průběhu roku,
 • další potřebné doklady potřebné k řádnému zpracování mezd včetně podkladů zaměstnanců, kteří jsou na rodičovské dovolené.

Rozhodli jste se pro vedení účetnictví naší firmou, nebo máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti