Upravit stránku
Zákon o účetnictví stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví. Je součástí veřejného práva a stanovuje také požadavky na průkaznost účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.
 • Část první (§1 až §8) především upravuje předmět účetnictví.
 • Druhá část (§9 až §17) rozsah vedení účetnictví, účetní zápisy, doklady a účetní knihy.
 • Třetí část (§18 až §23b) se věnuje účetní závěrce včetně použití mezinárodních účetních standardů, ověřování závěrky a sestavení výroční zprávy.
 • Ve čtvrté části (§24 až §28) jsou upraveny způsoby oceňování.
 • páté části (§29 a §30) inventarizace závazků a majetku.
 • Šestá část (§31 a §32) se věnuje úschově účetních záznamů.
 • V poslední, sedmé části (§33 až §38a), je definován účetní záznam, jeho průkaznost, opravy a správní delikty

Co stojí v zákonu o účetnictví

Zákon upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky vykazování účetních záznamůpro potřeby státu.

Předmětem účetnictví je vykazování stavu a pohybu

 1. majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů (změna od 1. 1. 2014) a jiných pasiv,
 2. nákladů a výnosů,
 3. výsledků hospodaření.

Novela zákona o účetnictví

Připravili jsme pro vás několik vybraných změn, které se týkají zákona o účetnictví. Novela se zabývá především novými typy účetních jednotek bez právní osobnosti (doposud byl používán termín právní subjektivita), vymezení odpovědnosti za vedení účetnictví a také vztahu povinného ověření účetní závěrky těchto účetních jednotek.

Paragraf 1 odst. 2:

Jedná se o ustanovení, které určuje, na koho se zákon o účetnictví vztahuje. Rozšiřuje se tedy okruh účetních jednotek.

Změny v bodech:

 • g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l),“. (jde o změnu v pojmech, kdy dosavadní společnost bez právní subjektivity je nahrazena pojmem společnost, obdobná úprava v §4, zákona o účetnictví)

Doplněny byly tyto body:

 • i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku,
 • j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
 • k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy
 • l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu (obdobně byly tyto účetní jednotky doplněny do dalších ustanovení).

Paragraf 2:

V tomto paragrafu došlo k úpravě pojmu závazek, aby se předešlo výkladovým nesrovnalostem. Pojem vymezuje v účetních předpisech zpravidla účetní kategorii, která není totožná s civilně právním obsahem tohoto pojmu, například dohadné pasivní položky, rezervy atp. Pojem závazek podle zákona o účetnictví bude i nadále obsahovat dluhy.

Nový paragraf 4a:

U tohoto paragrafu změna souvisí s vložením nového ustanovení, které se týká odpovědnosti za vedení účetních jednotek bez právní osobnosti (svěřenecké fondy, podílové fondy a další jednotky bez právní osobnosti). Deklaruje se zde, že zákon se nově vztahuje na tyto osoby:

 1. Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá správce; je-li několik správců pověřených společnou správou, odpovídají společně a nerozdílně. Za vedení účetnictví svěřenských fondů, které jsou investičním fondem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají správce a obhospodařovatel společně a nerozdílně.
 2. Za vedení účetnictví ostatních investičních fondů bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají administrátor a obhospodařovatel společně a nerozdílně.
 3. Za vedení účetnictví dalších účetních jednotek bez právní osobnosti, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá osoba, které je uloženo sestavit účetní závěrku, a osoba, která jedná jménem účetní jednotky, případně jiná osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, a to společně a nerozdílně.

Paragraf 20 odst. 1:

V tomto paragrafu bylo doplněno písmeno e, které stanoví povinnost mít účetní uzávěrku svěřenského fondu podle občanského zákoníku z roku 2014 ověřenou auditorem v případě, kdy pro povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem nelze využít ustanovení §20 odst. 1 písm. a) až d) a f) zákona o účetnictví.

Potřebujete poradit ohledně Zákona o účetnictví 2014? Kontaktujte nás!

Nahoru